Ons opvoedingsproject

Om een goede school te kiezen voor jullie kind, hebben jullie als ouder nood aan degelijke informatie. Een mooie schoolfolder, een verzorgde website, de aanblik van aangename gebouwen, klassen en omgeving kunnen jullie al voor een deel op weg helpen.Van nog veel groter belang echter is te weten waar de school voor staat en gaat.

In de naam van onze school ‘De Wassenaard’ herken je drie woorden: ‘wassen’, ‘aar’ en ‘aard’.
 

wassen:

Dit betekent groeien, opgroeien naar volwassenheid.
We streven de ontwikkeling van de totale persoon na. 
Kennis (o.a. van technieken of vaardigheden, …) is belangrijk.
Maar ook de sociaal-emotionele vaardigheden willen we niet uit het oog verliezen.
Het stimuleren van de motorische ontwikkeling vormt een derde – maar zeker niet minder belangrijke – pijler in ons aanbod.
We willen de kinderen tot slot ook in hun muzischeof creatieve ontplooiing stimuleren en begeleiden.

aar:

In het logo van onze school herken je duidelijk de aar van de tarwe.
Die aar staat symbool voor de eenheid en de verbondenheid van vele ‘graankorrels’:
de kinderen, de ouders, de leerkrachten, de vrijwilligers, de directie, het schoolbestuur…
Ze bouwen elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg aan één geheel: ‘De Wassenaard’.
Die vormt op haar beurt, samen met de Vrije Basisscholen van Jabbeke, Zerkegem, Snellegem en Stalhille een groter geheel
nl. de scholengemeenschap ‘De Vier Winden’.

aard:

We willen iedereen de ruimte geven om te groeien vanuit de eigen aard en op het eigen ritme.
Dit betekent dat we de eigenheid van elk kind willen respecteren.
Dit doen we door heel veel concrete maatregelen te nemen (op alle vlakken) waardoor kinderen bij wie de ontwikkeling niet zo vlot loopt,
toch nog verder stappen kunnen zetten in hun ontplooiing en zich daarbij gelukkig voelen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De tarwehalm op het veld wiegt heen en weer in de wind maar knakt niet af omdat de stengel stevig en buigzaam is.
Zo krijgen de kinderen in ‘De Wassenaard’ een stevige basis met een ruime kijk op de wereld waarop verder gebouwd kan worden.
En net zoals de tarwehalm steeds maar in beweging is, staat het team van ‘De Wassenaard’ ook
voor een dynamische schoolgemeenschap waarin we SAMEN LEREN (en) LEVEN.

samen

Op school willen we op een menselijke en respectvolle manier omgaan met elkaar: rustig, open en eerlijk samenwerken,
elkaar steunen en aanmoedigen, feedback geven, luisterbereid zijn, dezelfde waarden en visie nastreven.

We maken van onze school een aangename en kindvriendelijke omgeving waar ook plaats is voor het sportieve en het creatieve.

We besteden voldoende aandacht aan de afspraken die eigen zijn aan het leven in groep:
zin voor discipline en gezag, beleefdheid, keurig taalgebruik, verdraagzaamheid en respect.

We stellen een nauwe samenwerking met ouders op prijs en willen het contact met hen graag bevorderen
zodat ze de werking van de school beter leren kennen en ook zelf suggesties kunnen doen.
Samen kunnen we zo tijdig problemen ontdekken en verhelpen.

leren 

De wereld waarin onze kinderen opgroeien is vrij complex en voortdurend in beweging. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.
Dit betekent ook dat onze kinderen in hun groei naar volwassenheid en zelfstandigheid over andere, nieuwe vaardigheden moeten beschikken.
Leren is veel meer geworden dan louter informatie opstapelen.
Kinderen moeten de stroom aan informatie en ervaringen die nu op hen afkomt, vooral leren bewerken en verwerken 
waardoor ze bijvoorbeeld deze kennis en vaardigheden ook in nieuwe situaties kunnen toepassen.

Onder ‘leren’ verstaan we dus niet alleen het memoriseren van feitenkennis of het inoefenen van technieken.
We denken ook aan het aanleren van sociale vaardigheden of houdingen.

We zijn ervan overtuigd dat je dit kan leren. Kinderen (hoe beperkt hun capaciteiten in oorsprong eventueel ook zijn) kunnen leren hoe ze het best leren.
Maar dit komt niet vanzelf. Kinderen hebben ‘leermeesters’ nodig.

 • We bieden de leerinhouden aan die voorzien zijn in de leerplannen van het katholiek onderwijs
  en die gebaseerd zijn op de ontwikkelingsdoelen (kleuter) en de eindtermen (lager onderwijs) van het Vlaams ministerie van onderwijs.
  Soms gaan we nog een stukje verder in ons aanbod:
  * initiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas
  * specifieke zorginitiatieven zoals b.v. de kangoeroeklas voor hoogbegaafde leerlingen
  * watergewenning vanaf de 3de kleuterklas en zwemlessen voor alle leerjaren
  * mogelijkheid om aan naschoolse sportactiviteiten deel te nemen
  * mogelijkheid om studie te volgen
  * samenwerkingsverband met het rust- en verzorgingscentrum ‘Avondrust’
  * …
 • We willen onze kinderen in de basisschool laten werken met een zo breed mogelijke waaier aan verschillende strategieën om kennis op te bouwen of problemen op te lossen.
  Op dit moment komen zo’n 70 verschillende strategieën aan bod doorheen alle klassen van onze school.
 • We willen onze kinderen laten inzien dat het leren of het aanpakken van problemen in vier stappen verloopt:
  * Je vraagt je goed af wat je te doen staat of wat het probleem is.
  * Je plant hoe je te werk zal gaan.
  * Je voert je plan uit.
  * Je controleert je resultaat en gaat na of je goed gewerkt hebt.
 • We willen onze kinderen laten inzien dat het boeken van resultaten ook te maken heeft met je ingesteldheid als lerende.
  Het gaat bij leren immers om méér dan te weten, maar ook om te willen of te durven
 • We willen in de klas een sfeer creëren waardoor leerlingen gestimuleerd worden om te praten over hun ‘leren’.
  Ook de leerkracht doet aan die gedachtewisseling mee. Hij maakt net zoals de leerlingen zijn leerstrategieën bekend.
  Dit gebeurt niet alleen op het vlak van het verwerven van feitenkennis.
  We laten de kinderen ook open communiceren over hun binnenkant, op het gebied van het sociale, het gevoelsmatige en de zingeving.
  Ons team beschikt hiervoor over een prachtig instrument nl. de axenroos.
 • We willen ook als team een professionele leergemeenschap vormen.
  Het is onze overtuiging dat goede leerkrachten nooit ‘af’ zijn, maar voortdurend individueel en vooral samen lerende beroepsmensen zijn.
  Enkel op die manier kunnen we een eigentijdse en doelgerichte onderwijsaanpak realiseren.
  Veel teamleden volgen daarom nascholing en hebben geregeld overlegmomenten.
 • We willen nieuwe methodes of technieken aanwenden om de kinderen nog beter en efficiënter te begeleiden.
 • Vooral kinderen die het moeilijk hebben, verdienen onze bijzondere aandacht.Voor hen voorzien we ‘sticordi’-maatregelen.
  Dit zijn maatregelen om het ontwikkelingsproces van het kind positiever en evenwichtiger te laten evolueren
  en dit in functie van een bepaald leer- of gedragsprobleem.
  Zo willen we hen meer kansen bieden in het gewoon basisonderwijs, wel rekening houdend met de draagkracht van de school.
  Dit pakket aan maatregelen kunnen we onderverdelen in vier grote groepen:
  * STImulerende maatregelen
    (een probleem erkennen, begrip tonen, met het probleem leren omgaan, aanmoedigen, …)
  * COmpenserende maatregelen die het leren vergemakkelijken
    (extra tijd bij toetsen, beperkte hoeveelheid oefeningen, vergrote leesteksten, een spellingkaart mogen gebruiken,
    een dagschema krijgen, individuele feedbackgesprekken, …)
  * Remediërende maatregelen:
    Zowel bij de titularissen als bij de zorgleerkrachten krijgen kinderen de kans om gericht te oefenen
    zodat ze ook op hun ‘probleem’-gebied op een hoger niveau kunnen komen.
  * DIspenserende maatregelen waarbij we kinderen vrijstellen van bepaalde opdrachten
    (een woorddictee i.p.v. een zinnendictee, cijferen i.p.v. hoofdrekenen, een tolerantere aanpak van bepaald gedrag, …)
 • We hopen dat we met deze aanpak onze kinderen veel succeservaringen laten opdoen zodat ze een positief zelfbeeld opbouwen
  want we willen uiteindelijk als schoolgemeenschap ‘De Wassenaard’ onze leerlingen met een groeiend vertrouwen
  in ‘de eigen mogelijkheden’ het leven insturen.

leven

 • Naar het voorbeeld van Jezus willen we samen met de kinderen waarden zoals
  verdraagzaamheid, respect, eerlijkheid, eenvoud en soberheid, liefde en genegenheid, hoop, nieuwe kansen geven…  
  dagdagelijks in daden omzetten.
 • Ons samenleven op school is immers een belangrijke toetssteen van ‘christelijk leven’.
 • Als katholieke school besteden we trouwens veel zorg aan activiteiten met een uitgesproken christelijk karakter:
  * de maandelijkse misvieringen (op zaterdag in de parochiekerk)
  * het opluisteren van bijzondere vieringen met b.v. een kerstmusical, een passiespel, …)
  * het organiseren van de communievieringen
  * de solidariteitsacties in het kader van ‘Broederlijk Delen’
  * onze samenwerking met de parochiegemeenschap
  * …
 • We willen werken aan een positief klas- en schoolklimaat met een open, eerlijke en aangename werksfeer
  waarbinnen elk kind aangemoedigd wordt om de eigen specifieke talenten te ontplooien.
 • Projecten als het grootouderfeest, het seniorenfeest, het schoolfeest, onze samenwerking met het rust- en verzorgingstehuis ‘Avondrust’,
  het inleefatelier rond Guatemala of Indië, het ‘MEGA’-project, de ‘axen’-roos, …
  zien we als bijzonder waardevolle kansen om sociaal-emotionele vaardigheden te trainen.
 • Gedurende hun schoolloopbaan in ‘De Wassenaard’ krijgen de kinderen drie keer een meerdaagse uitstap aangeboden:
  * de hoeveklas in het 2de leerjaar (Hoogveld – Zedelgem)
  * de heuvelklas in het 4de leerjaar (De Lork – Kemmel)
  * de hoogteklas in het 6de leerjaar (LPM - Durbuy)
 • Als ‘leef’-gemeenschap hebben we in ‘De Wassenaard’ verder nog een bijzondere aandacht voor:
  * een verkeersveilige schoolomgeving
  * een aantrekkelijke speelweide
  * een keverklasje (= slaapklasje voor peuters)
  * een eigen schoolbus waardoor we heel vlot en goedkoop schooluitstappen kunnen plannen
  * interessante openingsuren waarbij we werkende ouders maximaal willen ondersteunen
  * voor- en naschoolse opvang naast de school
  * naschoolse activiteiten (sport, muziek, tekenen, studie, …)
  * het leefmilieu (o.a. via het inzamelen van gebruikte batterijen, het sorteren van het afval op school,
    de zorg voor de netheid op de speelplaats en in de gebouwen, het stimuleren van de kinderen om te voet of per fiets naar school te komen, …)
 • Kiezen voor ‘De Wassenaard’ is kiezen voor een dynamisch team dat de kinderen op alle vlakken
  (cognitief maar ook sociaal-emotioneel, motorisch en muzisch) helpt ontwikkelen
  met een bijzondere zorg voor die kinderen bij wie de ontwikkeling niet zo vlot verloopt.
  Zo willen we uiteindelijk op het einde van het zesde leerjaar kinderen doorsturen die klaar staan voor de leerinhouden van de middelbare school
  maar die vooral verlangen om de eigen mogelijkheden verder te ontplooien.​

 

Samen zaaien op de akker
van de toekomst.
Samen wieden
wat dreigt te overwoekeren.
Samen wachten
zodat de vruchten kunnen rijpen.
Samen oogsten
en bewaren voor morgen.
Dat is samen het leven maken.