De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

ma 26/03: verhalenworkshop 2LJ – ma 26/03: cursus ‘Red een leven’ (6C) – ma 26/03 (18.00 u.) ‘Open-deur-uurtje’ voor nieuwe peuters – di 27/03: fietstocht 4LJ (Broederlijk Delen) – di 27/03: ‘Jeugd’-dag 5LJ Rotary Jabbeke – wo 28/03: bezoek Bijbelhuis (vormelingen) – do 29/03: ‘Reis’-markt 6LJ (Broederlijk Delen) – vrij 30/03: ‘Sobermaal’ – vrij 30/03 (vanaf 15.00 u.): start PAASVAKANTIE!!! – zaterdag 05/05 (10.00-12.00): ‘opendeurdag’

Omgaan met leerlingengegevens

– De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

– Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht. Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of reportage.

– In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende voorwaarden:

* De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;
* De overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;
* Tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet
tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn echter nooit tussen scholen overdraagbaar.

– Wanneer een leerling het basisonderwijs verlaat, wordt een belangrijke keuze gemaakt voor de verder schoolloopbaan. Deze keuze is niet altijd even eenvoudig en daarom willen we de ouders en hun kind zo goed mogelijk bijstaan.

Om een zorgzame start in het secundair onderwijs te vergemakkelijken, wordt in de loop van het schooljaar een BaSo-fiche opgemaakt voor elke leerling van het 6de leerjaar. Het invullen van de BaSo-fiche gebeurt in overleg met de ouders, de leerkracht, de directeur en de CLB-medewerker. Samen proberen we een duidelijk beeld te schetsen van elk kind bij de overstap naar het middelbaar onderwijs zodat deze ook vlotter en efficiënter kan verlopen.

Eind maart wordt elke ouder die een kind heeft in het zesde leerjaar, uitgenodigd voor een gesprek met de titularis. Bij deze gelegenheid wordt een ingevulde BaSo-fiche overlopen en meegegeven. Het is de bedoeling dat ouders deze fiche bij de inschrijving van hun kind in het secundair onderwijs overhandigen aan de nieuwe school. Zij zijn hiertoe echter niet verplicht.

– De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website of in de schoolkrant. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kun je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

Voor de publicatie van gerichte foto’s vragen we een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

– Activiteiten op school mogen eventueel gefilmd worden maar deze filmpjes mogen niet op het internet gepubliceerd worden. De directeur zal hiertoe jaarlijks in september een oproep doen naar alle ouders via mail.

– Adressen van kinderen geven we niet door aan derden voor commerciële doeleinden. We zullen wel adressen doorgeven aan ouders om een verjaardagsfeestje te kunnen organiseren of aan middelbare scholen om jullie te kunnen informeren.