De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

PRETTIGE VAKANTIE! – openingsuren school van 20-31 augustus: 09.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

Sponsoring

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het vermelden van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op t-shirts.

 Voorbeelden van sponsoring zijn:             

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring.

 Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gebruiken we volgende regels als uitgangspunt:

 Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur (Departement Onderwijs, Secretariaat-generaal, t.a.v. Willy Van Belleghem, Kamer 5B25, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel)