De Wassenaard

Login

De Wassenaard
Vrije Basisschool Varsenare
Westernieuwweg 5
8490 Varsenare
050/38.65.43

ma 26/03: verhalenworkshop 2LJ – ma 26/03: cursus ‘Red een leven’ (6C) – ma 26/03 (18.00 u.) ‘Open-deur-uurtje’ voor nieuwe peuters – di 27/03: fietstocht 4LJ (Broederlijk Delen) – di 27/03: ‘Jeugd’-dag 5LJ Rotary Jabbeke – wo 28/03: bezoek Bijbelhuis (vormelingen) – do 29/03: ‘Reis’-markt 6LJ (Broederlijk Delen) – vrij 30/03: ‘Sobermaal’ – vrij 30/03 (vanaf 15.00 u.): start PAASVAKANTIE!!! – zaterdag 05/05 (10.00-12.00): ‘opendeurdag’

Zorgbeleid op school

Het leerlingvolgsysteem

Vanaf de inschrijving van een leerling wordt een dossier aangelegd. Op het einde van elk schooljaar worden deze dossiers doorgegeven.

De bedoeling is een soort ‘vangnet’ te creëren waarmee we de leerlingen die met bepaalde problemen kampen, kunnen opsporen. Die problemen kunnen zich situeren op het vlak van ‘het leren’ maar ook op het vlak van ‘het welbevinden’.

Er zijn twee soorten multidiciplinaire overlegmomenten (MDO’s) voorzien:

Het multidiciplinair team kan bestaan uit: de leerkracht, de zorgleerkracht, de directie, de logopediste, een medewerker van het CLB… Naargelang de vraag, zullen bepaalde leden van het team al of niet aanwezig zijn op het overleg.

 

Logopedie op school tijdens de schooltijd.

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de schooluren voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

–  na ziekte of ongeval:

De school heeft een dossier met daarin:

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het C.L.B., in overleg met de klassenraad en de ouders.

–   een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose:

Het moet dus gaan om effectieve (leer)stoornissen (b.v. dyscalculie, sommige gedragsstoornissen, …) en geen gewone (leer)problemen (b.v. reken-, spelling- of leesproblemen)

De school heeft een dossier met daarin:

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het C.L.B., in overleg met de klassenraad en de ouders.

Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

Bemerk dat revalidatie op onze school ook mogelijk is, aansluitend bij de lestijden: